Angajare din sursă externă la Poliția Română

Înscrierile se vor face online și pentru ocuparea celor 264 de locuri scoase la concurs (49 de posturi de ofițer de poliție, 86 de posturi ofițer cu specializarea medic veterinar și 129 de posturi de agent) dosarele se depun până la data de 28.12.2020.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

 • 12 – 28.12.2020, inclusiv – Perioada de înscriere la concurs
 • 01.–15.01.2021 – Evaluarea psihologică a candidaţilor.
 • până la data de 19.01.2021 – Postarea pe internet a Listei candidaţilor declaraţi „apt” psihologic.
 • până la data de 19.01.2021 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor și publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor.
 • 01.2021 – Desfăşurarea probei scrise.
 • 01.2021 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă. În anunţ se va menţiona ora afişării, de la care curge termenul de 24 de ore de contestare.
 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă. Nu se va depăşi termenul de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
 • Rezolvarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale în termen de 2 zile lucrătoare

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții și criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, după cum urmează:

Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/domenii de știință, artă şi cultură/profile/specializări/specialități:

 • Zootehnie;
 • Psihologie;
 • Drept/științe juridice;
 • Științe economice/economic (toate specializările);
 • Calculatoare/informatică/informatică aplicată.

            sau

– Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență:

 • Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice;
 • Științe economice (toate specializările);
 • Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie);
 • Ştiinţe sociale (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie) sau ştiinţe sociale şi politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie);
 • Calculatoare/Informatică/informatică aplicată.
 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 7. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 8. 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

  TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

  pentru organizarea concursului prin modalitatea încadrării directe

  a unor funcții de ofițer/agent

  – specialitatea poliția pentru protecția animalelor –

   CAPITOLUL I

  • TEMATICA
  • Organizarea, funcționarea şi atribuțiile Poliției Române;
  • Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;
  • Raporturile dintre poliție și autoritățile administrației publice locale;
  • Atribuțiile Poliției Române;
  • Drepturile și obligațiile polițiștilor;

   

  • Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale;
  • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
  • Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni;
  • Întreruperea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului;

   

  • Etica şi deontologia polițienească.

   

  • BIBLIOGRAFIE
  • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu completările ulterioare;
  • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului);

   CAPITOLUL II

  2.1. TEMATICA

  Codul penal

  Partea generală

  • Infracțiunea (Titlul II – Capitolul I – art. 15-17, Capitolul II – art. 18-22, Capitolul III – art. 23-31, Capitolul IV – art. 32-34, Capitolul V – art. 35-38, art. 41-45, Capitolul VI – art. 46-52);
  • Pedepsele (Titlul III – Capitolul I – art. 53-55, Capitolul V – art.74-79);
  • Măsurile de siguranță (Titlul IV – Capitolul I – art. 107-108, Capitolul II – art. 109-112);
  • Minoritatea (Titlul V – Capitolul I – art. 113-116);
  • Cauzele care înlătură răspunderea penală (Titlul VII – art. 152-159);
  • Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (Titlul X – art. 172-187).

   

  Partea specială

  • Infracţiuni contra persoanei (Titlul I – Capitolul I – art. 188-193, Capitolul II – art. 193-198, Capitolul V – art. 203-204, Capitolul VI – art. 205-208, Capitolul IX – art. 224-227);
  • Infracţiuni contra patrimoniului (Titlul II – Capitolul I – art. 228-232, Capitolul II – art. 233-234, Capitolul III – art. 238, art. 243-244, Capitolul V – art. 253-255);
  • Infracţiuni contra autorității (Titlul III – Capitolul I – art. 257-259);
  • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (Titlul IV – art. 266-277, art. 280);
  • Infracțiuni de corupție și de serviciu (Titlul V – Capitolul I – art. 289-292, Capitolul II – art. 296-298);
  • Infracțiuni de fals (Titlul VI – Capitolul II – art. 317-318, Capitolul III – art. 320-327)
  • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII – Capitolul I – art. 368-373, art. 375).

   

  Codul de procedură penală

  Partea generală

  • Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale (Titlul I – art. 1-13);
  • Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (Titlul II – Capitolul I – art. 14-18, Capitolul II – art. 19-28);
  • Participanţii în procesul penal (Titlul III – Capitolul I – art. 29-34, Capitolul II – art. 35-36, art. 41-46, art. 49-50, art. 55-61, Capitolul III – art. 77-81, Capitolul IV – art. 82-83, Capitolul V – art. 84-85, Capitolul VI – art. 86-87, Capitolul VII – art. 88-96);
  • Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (Titlul IV – Capitolul I – art. 97-103, Capitolul II – art. 104-112, art. 114-124, Capitolul III – art. 132-137, Capitolul VI – art. 156-167, art. 169-171, Capitolul VII – art. 172-184, Capitolul VIII – art. 192-195, Capitolul IX – art. 196, Capitolul X – art. 197-201);
  • Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (Titlul V – Capitolul I – art. 202, art. 209-242);
  • Acte procesuale și procedurale comune (Titlul VI – Capitolul I – art. 257-267, Capitolul IV – art. 277-279, Capitolul V – art. 281-282)

  Partea specială

  • Urmărirea penală (Titlul I – Capitolul I – art. 285-287, Capitolul II – art. 288-298, Capitolul III – art. 299-304, Capitolul IV – art. 305-311, art. 314-324, Capitolul V – art. 327, Capitolul VII – art. 336-337, art. 340);
  • Proceduri speciale (Titlul IV – Capitolul I – art. 478-483);

   

  • Înregistrarea, evidenţa unitară și circuitul sesizărilor penale

   

  2.2. BIBLIOGRAFIE

  • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
  • Ordinul comun al M.A.I. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului;

   

  CAPITOLUL III

  3.1. TEMATICA

  • Dispoziții generale privind protecția animalelor;
  • Condiții privind deținerea animalelor;
  • Condiții privind comerțul cu animale, transportul animalelor, precum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare;
  • Intervenții chirurgicale. Sacrificarea și uciderea animalelor;
  • Folosirea animalelor în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale;
  • Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
  • Sancțiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;

   

  • Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora;
  • Infracțiuni și contravenții prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;

   

  • Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;

   

  3.2. BIBLIOGRAFIE

  • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, cap I, VI1 și VII, cu modificările ulterioare;
  • U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, cap. II, cu modificările ulterioare;
  • U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare);

   

  CAPITOLUL IV

  4.1. TEMATICA

  • Constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și căile de atac;
  • Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat. Intervenția la evenimente;
  • Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice;
  • Declararea prealabilă a adunărilor publice;
  • Obligațiile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Sancțiuni.

   

  4.2. BIBLIOGRAFIE

  • G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cap. II, III și III1;
  • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III și V, cu modificările ulterioare;

   

  CAPITOLUL V

  5.1. TEMATICA

  • Accesul liber la informaţiile de interes public;
  • Verificarea și soluționarea petițiilor;
  • Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
  • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
  • Contravenții și sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate;

   

  5.2. BIBLIOGRAFIE

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • G. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I. ;
  • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
  • G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, Anexa 1, cap. 2, 3 și 9;

   VEZI LOCURI SI CONDITII DE OCUPARE PENTRU UNITATILE DIN TARA

Pentru a rămâne la curent cu informațiile privind concursul și desfășurarea probelor, inclusiv calendarul concursurilor, urmăriți secțiunile Carieră de pe site-urile unităților teritoriale de poliție. (UNITATI TERITORIALE și CENTRALE).

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL