ATENȚIE la noile modalități de impozitare ale veniturilor polițiștilor

pentru valoarea care depășește plafonul lunar de 33% din salariu de bază/salariu lunar/solda lunară corespunzătoare locului de munca ocupat pentru o serie de venituri, printre acestea regăsindu-se și contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna pentru angajații proprii, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul individual de munca, regulamentul intern sau primite în baza  unor legi speciale și/sau finanțate din buget.

Ordinea în care veniturile menționate mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariu de bază/salariul lunar/solda lunară corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator. Pentru drepturile reprezentând contravaloarea serviciilor turistice acordate pentru o altă perioadă decât cea a concediului de odihnă, acestea sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.

Pentru o mai bună înțelegere a tratamentului fiscal aplicabil celor doua categorii de drepturi, prezentam în cele ce urmează exemplele de calcul pentru situațiile a doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne:

– EXEMPLUL 1 –

 

 

– EXEMPLUL -2-

 

Pentru exemplul personalului contractual de mai sus, daca serviciile turistice ar fi fost efectuate in afara perioadei de concediu de odihna (in mod similar exemplului polițistului prezentat anterior), contravaloarea serviciilor turistice ar fi fost supusa în integralitate contribuțiilor obligatorii si impozitului pe venit. Astfel, daca valoarea serviciilor turistice prestate în afara perioadei de concediu de odihna ar fi de 1450 lei, după aplicarea contribuțiilor obligatorii si a impozitului, persoanei respective i s-ar achita cu titlu de decontare servicii turistice suma 848 lei.

De menționat că majoritatea polițiștilor cu o vechime de peste 10 ani în MAI, nu vor avea de suferit cu privire la aceste modificări, pentru că 33% din salariul lunar brut depășește suma de 2087,5 lei, însă bine ar fi ca fiecare să-și calculeze pe modelele prezentate mai sus, dacă se încadrează în acest plafon, astfel încât să nu-I fie taxată vreo diferență cu un procentaj de 42%.

Pentru a evita oprirea contribuțiilor si a impozitului, recomandam ca decontarea transportului pe perioada concediului de odihna sa fie efectuată in alta luna decât decontarea serviciilor turistice, iar pentru personalul contractual care depășește limita de 33%, poate solicita decontarea serviciilor turistice în două luni diferite.

 

Tot ca urmare a modificării Codului Fiscal, începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023, la determinarea impozitului pe venit aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor obținute de personalul MAI, pe lângă cheltuielile enumerate la art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, se deduce si contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitaților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual.

Deducerea se aplica personalul MAI pentru contravaloarea abonamentului/abonamentelor achiziționat/achiziționate atât pentru sine, cat si/sau pentru persoanele care se afla in întreținerea sa, doar in măsura in care respectivele abonamente vizează serviciile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (v) din Codul fiscal. Persoana in întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, personalul MAI trebuie sa depună următoarele documente:

  • abonamentul/abonamentele întocmit/întocmite pe numele solicitantului si/sau a persoanei/persoanelor aflate in întreținere, in copie;
  • documente doveditoare aferente achitării abonamentului/abonamentelor (chitanța/bon fiscal), în copie;
  • un document din care sa reiasă ca obiectul de activitate al operatorului economic care prestează aceste servicii este unul aferent codurilor CAEN 9311, 9312 sau 9313, în copie;
  • după caz, o declarație pe propria răspundere a solicitantului in care se menționează ca persoana pe numele căreia este abonamentul depus se afla în întreținerea sa, conform normelor legale in materie.

 

Totodată și Direcția Generală Financiară din cadrul M.A.I. a emis în data de 20.01.2023, o circulară, care a fost trimisă tuturor structurilor din subordine, privind modul de aplicare unitar al acestor modificări.

In pragul de 33% mai  intră și:

  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
  • contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL