Atenție! Se modifică Codul Rutier – 2024

La data de 29.03.2024 pe site-ul M.A.I. la secțiunea transparență a fost postat un proiect de modificare a Codului Rutier și a altor acte normative.

Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere are în vedere modificarea mai multor acte normative incidente domeniului de reglementare a traficului rutier, dar și a regimului juridic al contravențiilor.

Nota de fundamentare precizează că ”Proiectul de act normativ reprezintă o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne în scopul consolidării cadrului legislativ prin adoptarea unui set de măsuri care să contribuie la creșterea siguranței publice, ocrotirea vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanelor care participă la trafic sau care se află în zona drumului public.”

Acest proiect gigant de ordonanță schimbă din temelii anumite reglementări actuale, unele venind în sprijinul activității polițienești, iar unele instituie atribuții sau activități suplimentare, în contextul deficitului de personal tot mai imens din minister.

Menționăm cele pe scurt cele mai importante modificări:

 • crearea premiselor accesului poliției rutiere la Registrul național de evidență a
  permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și la datele referitoare la
  încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru vehiculele
  înmatriculate;
 •  instituirea unei noi posibilități de verificare a situației înmatriculării unui vehicul, alta
  decât cea prin intermediul aplicației informatice realizată și gestionată de către Direcția
  Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, și anume prin utilizarea de servicii
  de comunicații electronice, așa cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 9 din
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.
 •  crearea temeiului legal pentru încheierea protocolului între Direcția Generală
  Permise de Conducere și Înmatriculări și Registrul Auto Român, respectiv Biroul
  Asigurătorilor de Autovehicule din România, în vederea verificărilor efectuării
  inspecției tehnice periodice și a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru
  prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, respectiv a
  valabilității acestora;
 •  actualizarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a
  vehiculelor înmatriculate cu datele referitoare la asigurarea obligatorie de
  răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de
  vehicule și tramvaie, pe baza informațiilor transmise de Registrul Auto Român și
  Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România;
 •  introducerea a două noi situații de radiere din evidența a unui vehicul, din oficiu,
  de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, și anume:
  1. în cazul în care suspendarea înmatriculării vehiculului prevăzută la art. 11 alin.
  (43) din O.u,.G. nr. 195/2002 a operat pentru o perioadă neîntreruptă de 9 luni;
  2. în celelalte cazuri prevăzute de lege în care suspendarea înmatriculării
  vehiculului a operat pentru o perioadă neîntreruptă de 3 ani, cu excepția
  vehiculelor istorice pentru care există mențiunea corespunzătoare în rubrica
  observații a certificatului de înmatriculare, caz în care perioada de operare a
  suspendării înmatriculării este de 10 ani.”- informarea și a proprietarului înscris în
  ultima notificare a organului fiscal cu privire la efectuarea radierii vehiculului;
 •  reglementarea evaluării psihologice în scopul certificării capacităților psihologice
  necesare pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie,
  precum și situațiile privind apariția unor simptome ce pot afecta capacitățile
  psihologice necesare pentru a conduce autovehicule;
 •  instituirea unor situații obiective în care polițistul este obligat să efectueze
  testarea conducătorilor auto, suplimentare celor în care acesta are dreptul de a
  solicita, respectiv:
  o în vehicul sunt observate recipiente ce pot conține băuturi alcoolice, care prezintă
  urme de consum sau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive;
  o a săvârșit în mod repetat în ultimii 3 ani contravenția prevăzută la art. 102 alin. (3)
  lit. a) ori a fost condamnat pentru cel puțin una dintre infracțiunile prevăzute la art.
  336, art. 3361, art. 337 sau art. 338 din Codul Penal, infracțiunile prevăzute de Legea
  nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare ori infracțiunile prevăzute de
  Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea
  efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
 •  instituirea mecanismului de relocare a vehiculelor staționate regulamentar atunci
  când această măsură este necesară pentru efectuarea unor lucrări sau prestarea unor
  servicii publice de interes național sau local, intervenția serviciilor de urgență în
  vederea prevenirii sau limitării efectelor unor accidente, calamități sau dezastre,
  instituirea unor măsuri de ordine și siguranță publică, fără a afecta drepturile
  conducătorilor auto;
 •  indicarea în concret a categoriilor de încălcări, în raport de gradul de pericol social pe
  care aceastea îl reprezintă cu privire la valorile sociale ocrotite de legislația rutieră,
  pentru care nu se poate aplica sancțiunea contravențională a avertismentului.
 •  reglementarea măsurii relocării vehiculelor staționate regulamentar, precum și a
  15 imobilizării vehiculului ca măsuri tehnico-administrative și eliminarea măsurii
  imobilizării vehiculului din rândul sancțiunilor contravenționale complementare;
 •  definirea noțiunii de imobilizare a unui vehicul de către polițistul rutier;
 •  instituirea unei fapte contravenționale, respectiv neîndeplinirea de către psiholog a
  obligației prevăzute la art. 22 alin. (83);
 •  instituirea unei excepții de la sistemul ablațiunii reglementat de art. 28 alin. (1) din
  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor în cazul nerespectării de
  către proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a obligației de a comunica,
  în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere sau poliției locale, după caz,
  a datelor de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l
  conduce pe drumurile publice, precum și în cazul contravențiilor sancționate cu
  amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni;
 • instituirea unui mecanism similar celui aferent sistemului e-Sigur prevăzut de
  Legea nr. 383/2022, prin utilizarea capabilităților administrației publice locale
  pentru constatarea unor abateri grave la regimul rutier în vederea consolidării
  gradului de disciplină în trafic. Astfel, polițiștii rutieri vor avea posibilitatea să-și
  îndrepte atenția către acele fapte ce nu pot fi constatate cu sisteme fixe, precum
  conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului și drogurilor;
  Semnalările și datele de monitorizare a traficului primite de Poliția Română de la
  administratorii drumurilor publice de interes județean și local, vizează:
  o încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice;

  • o prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care
   pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară.
  • Încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice se referă la:
   o limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de
   drum;
  • o interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de
   deplasare;
  • o semnificația culorii roșii a semaforului;
  • o trecerea la nivel cu calea ferată;
  • o interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe
   drumurile publice;
  • o depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la
   trecerile la nivel la calea ferată.
 •  reglementarea posibilității ca polițistul rutier să poată constata contravenția de
  adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice,
  astfel cum este prevăzută la art. 100 alin. (3) lit. i), și cu ocazia verificării sesizării
  formulate de un participant la trafic ce a perceput în mod nemijlocit și întâmplător
  efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul unui vehicul, a oricăreia dintre
  manevrele prevăzute la art.541alin.(2) și a surprins aceste manevre agresive într-o
  înregistrare audio-video sau video, după caz. În acest context, implicarea societății
  civile în procesul de semnalare a unor abateri grave la regimul rutier va consolida
  gradul de disciplină în trafic;
 •  permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reține și în cazul
  săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 3361 din Codul penal;
 •  dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de
  16 circulație în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 3361 din Codul penal;
 •  stabilirea posibilității ca prezența în organism a substanțelor psihoactive să se facă
  atât în instituțiile medico-legale, cât și în laboratoarele de specialitate din cadrul
  Inspectoratului General al Poliției Române acreditate în acest sens sau în unitățile
  publice de asistență medicală autorizate și acreditate pentru astfel de determinări.
  2. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
  juridic al contravențiilor, astfel:
 •  completarea prevederilor referitoare la semnarea procesului-verbal în sensul
  instituirii posibilității ca, în cazul în care anumite situații de fapt au fost surprinse cu
  ajutorul mijloacelor audio-video din dotarea agenților contravenționali, să nu mai fie
  nevoie de semnătura unui martor în cuprinsul procesului-verbal. Evoluția tehnologică a
  societății impune adaptarea permanentă a mijloacelor utilizate de către instituțiile
  publice pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor acestora. Utilizarea mijloacelor
  audio-video are rolul de a simplifica activitatea agenților constatatori care nu trebuie să
  mai risipească timp pentru identificarea martorilor, existând împrejurări de loc sau de
  timp când acest lucru este anevoios, dar și de a oferi o perspectivă obiectivă a situației
  de fapt înregistrate;
 •  simplificarea procedurii comunicării procesului-verbal atunci când situația de fapt
  a fost înregistrată prin mijloace audio-video;
 •  simplificarea procedurii de afișare a procesului verbal atunci când aceasta este
  înregistrată cu mijloace audio-video, în sensul de a nu mai fi necesară semnătura unui
  martor pentru a face dovada îndeplinirii acesteia.

Consultă aici proiectul de O.U.G.:

Avem o serie de propuneri și observații la prezentul proiect, însă având în vedere dimensiunea și complexitatea, cât și, dar mai ales importanța acestuia, așteptăm propunerile voastre pentru a le înainte ministerului înaintea trimiterii spre Parlament acestuia.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL