Ce măsuri au pregătit guvernanții pentru M.A.I.?

La data de 19.09.2023, pe site-ul Ministerului Finanțelor la secțiunea Transparență – Proiecte de acte normative a fost postat Proiectul de  Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, punând astfel capăt speculațiilor panicarde ce au inundat practic rețelele de social-media creând un sentiment artificial de nesiguranță în rândul angajaților familiei ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională.

În concret, în ceea ce privește în mod direct și indirect angajații sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională proiectul propune și vizează următoarele măsuri:

 • ”Art. XVII – (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează;[…]
  (5) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:[…]
  l) posturile aferente funcțiilor de personal militar și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Concret, funcțiile vacante din cadrul SAOPSN nu vor fi desființate;

 • ”Art. XXIII – (1) Numărul total de funcții de conducere pentru celelalte entități publice finanțate din fonduri publice cărora nu li se aplică prevederile art. 391, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, alții decât cei prevăzuți la art. XXII alin. (4) care se organizează și funcționează în baza unor legi speciale sau beneficiază de statute speciale, care desfășoară activități de uz și interes public din domeniile: educație, sănătate, apărare națională, ordine publică și siguranță națională poate fi de maxim 10% din numărul total de posturi aprobate la nivelul entității publice;”

Astfel, funcțiile de conducere din cadrul instituțiilor din SAOPSN nu vor putea depăși un total de 10%;

 • Art. XXV Alin.(3) al articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene publicată în Monitorul Oficial al României nr.1201 din 17
  decembrie 2021 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026 pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde nete lunare / salarii nete lunare sunt de până la 8.000 lei inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat.”

Urmează ca în conformitate cu aceste prevederi doar personalul cu salarii de până la 8.000 lei net să primească vouchere de vacanță a căror valoare va fi de 1.600 lei anual/salariat;

 • Art. XXVII – […] 7. Alin.(2), art.12, lit.a) din Anexa VI – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică și securitate națională” din Legea –cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”

Militarii și polițiștii vor primi în continuare sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15%, însă fără a depăși 1500 lei brut lunar.

 • Art. XVIII (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2023 prevederile art.390, alin.(1), lit. h) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se abrogă.
  (2) Personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică, inclusiv prin ocuparea, în condițiile legii, a unei funcții publice de conducere ierarhic superioare corespunzătoare vechimii, experienței, studiilor de specialitate sau a unei funcții publice de execuție vacante corespunzătoare vechimii, experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea entității publice din care face parte. Dacă nu există o funcție de publică vacantă corespunzătoare postul ocupat de acesta se transformă în funcție publică de execuție care corespunde studiilor de specialitate, experienței şi vechimii în specialitate funcționarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii de organizare din care acesta a făcut parte acesta. Funcția publică de conducere de șef birou poate fi transformată într-o funcție publică de conducere superioară cu încadrarea în normativul de personal și procentul de funcții de conducere prevăzute de prezenta lege și personalul cu funcție publică de șef birou îl poate ocupa cu acordul acestuia, dacă personalul care a deținut funcția publică de șef birou îndeplinește condițiile de vechime, experiență și studii de specialitate prevăzute de lege pentru acea funcție publică de conducere.
  (3) Odată cu desființarea funcției publice de șef birou se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri. Personalul angajat în cadrul acestor structuri de birouri își păstrează drepturile salariale în vigoare la data desființării structurilor organizatorice de birouri și este preluat în alte structuri organizatorice odată cu aprobarea noilor organigrame.

Odată intrată în vigoare această prevedere funcțiile de șef birou/echivalente, și nu puține în cadrul armelor și instituțiilor din SAOPSN, vor fi desființate odată cu structurile organizate la acest nivel.

Vă vom informa în continuare pe baza informațiilor oficiale și nu pe bază de zvonistică, scopul nostru este acela de a informa corect polițiștii cu privire la drepturile și interesele lor socio-profesionale. Vă vom ține la curent și cu stadiul acestui proiect de lege asumat de Guvern prin Ministerul Finanțelor și parcursul lui legislativ.

SCHIMBAREA SUNTEM NOI!

ECHIPA SIDEPOL