Noi modificări ale Codului Rutier

Prin prezentul proiect de ordonanță se propune modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub următoarele aspecte:

I. Se creează cadrul legal în baza căruia este constituită și ținută evidența centralizată a vehiculelor înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, prin constituirea unui registru unic de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări.

II. Este reglementată expres, la nivelul legislației primare, posibilitatea și situațiile în care autoritățile competente să elibereze permise de conducere și certificate de înmatriculare, pot elibera dovezile înlocuitoare ale acestor documente.

III. Este extinsă obligativitatea înregistrării audio-video a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere și în ceea ce privește proba practică susținută pentru categoriile AM, A1, A2 și A, mai puțin proba poligonului.

IV. Sunt reconsiderate soluțiile legislative prevăzute în prezent la art. 24 alin. (6), respectiv la art. 116 alin. (1) din O.u.G. nr. 195/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează condițiile în care persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a) – d) sau ale art. 115 alin. (1) se pot prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, respectiv a unui nou permis de conducere.

Se elimină sintagma „pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice” din cuprinsul art. 24 alin. (6), având în vedere faptul că aceasta nu se regăsește în legislația penală în vigoare, fiind indicate totodată, în mod expres, infracțiunile prevăzute de Codul Penal, a căror săvârșire este în legătură directă cu calitatea de conducător auto. Astfel, 6 prin trimiterea integrală la art. 334 din Codul Penal, se instituie măsura anulării permisului de conducere și în situația în care titularul unui permis de conducere a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) și (3), soluția prevăzută, la art. 103 alin. (1) lit. e) în prezent, fiind cea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 180 de zile. Prin urmare, prevederea existentă la art. 103 alin. (1) lit. e) va fi abrogată.

În acest sens, se propune modificarea art. 24 alin. (6) din O.u.G. nr. 195/2002, prin reglementarea, în mod unitar, în cadrul aceluiași articol, a situațiilor prevăzute în prezent la art. 24 alin. (6), respectiv la art. 116 alin. (1), fiind creat un tratament juridic similar între persoanele care nu dețin permis de conducere și au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal sau a unor infracțiuni care au avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, și persoanele al căror permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) și art. 115 alin. (1) din actul normativ în discuție, având în vedere că, la momentul prezentării la examenul pentru obținerea permisului de conducere, situația juridică a acestora este similară.

De asemenea, soluția legislativă propusă reunește dispozițiile referitoare la obținerea permisului de conducere, cu cele referitoare la obținerea unui nou permis de conducere, după anularea acestuia, în Secțiunea a 2-a „Permisul de conducere” a Capitolului III din O.u.G. nr. 195/2002, plasând textele în logica ansamblului actului normativ și eliminând totodată posibilitatea interpretării neunitare a dispozițiilor legale, existentă în prezent, ce decurge din coroborarea art. 24 alin. (6) cu art. 116 alin. (1) din actul normativ în discuție.

Totodată, textul propus urmărește să clarifice soluția normativă cuprinsă, în prezent, în partea introductivă a art. 116 alin. (1) întrucât, în interpretarea curentă, prevederile prin care se face trimitere la art. 115 alin. (1) s-ar aplica doar persoanelor al căror permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) al art. 115, iar nu și celor cărora li s-a aplicat măsura respectivă de o autoritate administrativă sau alte autorități judiciare, conform art. 1 lit. a) din Convenția europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor.

În același sens, situațiile prevăzute în prezent la art. 116 alin. (1) lit. a) – d), sunt adaptate contextului legislativ actual, fiind adăugate și alte cazuri în care persoanele aflate în ipotezele prevăzute de norma legală se pot prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere/a unui nou permis de conducere, după cum urmează:

– se elimină referirea la situația privind „executarea pedepsei la locul de muncă”, având în vedere că această modalitate de executare a pedepsei 7 nu mai este prevăzută de legea penală română;

– este reglementată, alături de grațierea totală ori a restului de pedeapsă, respectiv de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, situația intervenirii prescripției executării pedepsei, având în vedere că efectele acestei instituții sunt similare cu cele ale grațierii, iar legislația actuală nu prevede situația persoanei pentru care a intervenit prescripția executării pedepsei;

– este prevăzută situația în care a intervenit reabilitarea, având în vedere că legislația actuală nu prevede în mod expres faptul că persoana reabilitată se poate prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere/a unui nou permis de conducere, cu toate că efectele reabilitării constau tocmai în încetarea decăderilor, interdicțiilor și incapacităților ce decurg din condamnare.

Corelativ cu modificările aduse art. 24 alin. (6) din O.u.G. nr. 195/2002, art. 116 din același act normativ se abrogă. Se impune abrogarea alin. (2) având în vedere faptul că soluția normativă existentă nu mai poate fi întâlnită în practică, deoarece termenul exceptat de la aplicare este de 1 an de zile de la data anulării permisului de conducere, în condițiile prevăzute de art. 41 coroborat cu art. 44 lit. a) din Decretul nr. 328 din 1966 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, prevederile alin. (21 ), (22 ) și (3) sunt reglementate prin introducerea la art. 24 a 3 noi alineate, alin. (6 1 )- (63 ). V. Este reglementată competența D.G.P.C.Î. de a elibera permisul de conducere internațional, în conformitate cu prevederile Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, în modalitatea și condițiile ce urmează să fie stabilite prin regulamentul de aplicare a O.u.G. nr. 195/2002.

VI. Se abilitează ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de a constata contravențiile prevăzute de art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4, art. 102 alin. (1) pct. 4 și 8 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de a aplica sancțiunile contravenționale aferente acestor fapte, respectiv:

– neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;

– neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

– neefectuarea radierii vehiculelor din evidență, în cazurile şi termenele prevăzute de lege; 

– deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină.

VII. La articolele II și IV sunt prevăzute dispoziții tranzitorii care reglementează următoarele situații:

– la art. II alin. (1) este reglementată modalitatea de înregistrare a vehiculelor până la operaționalizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate de către D.G.P.C.Î., care se va realiza potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale;

– la art. II alin. (2) este reglementată situația datelor de identificare a proprietarilor și vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate deja în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care se vor înscrie în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia;

– având în vedere că prin modificarea prevederilor art. 114 alin. (1) lit. b) din O.u.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anularea permisului de conducere se va dispune în cazul în care titularul permisului de conducere a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru toate variantele normative ale infracțiunii prevăzute de art. 334 C. pen. – Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, această măsură se va aplica doar titularilor de permis de conducere care au săvârșit fapta după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe.

Prin urmare, art. IV reglementează situația tranzitorie în sensul că, pentru titularii permiselor de conducere care au săvârșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) C. pen. anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dar pentru care hotărârea de condamnare a rămas definitivă după intrarea în vigoare a acesteia, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârșirii faptei.

VEZI AICI NOTA DE FUNDAMENTARE

VEZI AICI PROIECTUL DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI

VEZI AICI TABELUL COMPARATIV

Dacă aveți propuneri sau sugestii pe marginea proiectului în cauză puteți să ni le transmiteți la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL