Normele metodologice pentru acordarea concediului paternal polițiștilor vor fi completate. Vezi propuneri

nr.210/1999.

Astfel, în completarea normelor metodologice aplicabile legii mai sus menționate, Ministerul Afacerilor Interne a pus în transparență decizională Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG nr. 244/210, urmând a fi discutate în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.A.I, în cursul lunii următoare.

Aspectele vizate de proiect:

– definirea termenului de „unitate”, în sensul prevederilor art.3 alin.(1) din norme, ca instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru titularii dreptului la concediu paternal care nu sunt asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, 2 respectiv polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

– reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile bănești, aferente concediului paternal, polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

– reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile bănești, aferente concediului de lăuzie, tatălui (polițist, cadru militar, soldat și gradat profesionist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare) copilului nou-născut, în situația decesului mamei în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie; 

Forma finală a normelor metodologice completate, va fi următoarea:

ARTICOL UNIC – Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.150 din 11 aprilie 2000, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin unitate, în sensul prevederilor alin.(1), se înțelege instituția din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională în care își desfășoară activitatea aceștia.”

2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul personalului prevăzut la art.2 alin.(11 ) din lege, drepturile aferente concediului paternal se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.”

3. După alineatul (1) la articolului 8 se introduce un nou alineat, alin.(1 1 ), cu următorul cuprins:

„(1 1 ) Prevederile alin.(1) se aplică și personalului prevăzut la art.2 alin.(11 ) din lege. Drepturile aferente concediului de lăuzie neefectuat de mamă se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.”

În momentul de față, după modificarea publicată în luna aprilie 2020 în Monitorul Oficial al României, polițiștii, cadrele militare, soldații şi gradații profesioniști, precum şi funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pot beneficia de concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 10 zile lucrătoare, condiționat de obținerea atestatului de absolvire a cursului de puericultură. Aceste drepturi se acordă cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal menționate.

Reprezentanții #SIDEPOL vor participa la această ședință, unde vor susține, prin toate intrumentele lagele aflate la îndemâna organizației sindicale, respectarea drepturilor polițiștilor, fapt pentru care, pentru o mai bună reprezentare a problematicii în cauză, vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, propunerile dvs.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL