Procedură de sistem privind concediile de studii/scoatere de la locul de muncă.

Supunem atenției colegilor interesați, faptul că a fost aprobată Procedura de de sistem privind acordarea concediului de studii și beneficiului legal al scoaterii de la locul de muncă, care are ca principal scop stabilirea unui set unitar de reguli privind activitățile desfășurate în vederea aprobării concediului de studii/scoaterea de la locul de muncă pentru polițiștii din cadrul Poliției Române care frecventează un program de studii superioare.

Astfel, această procedură de sistem stabilește responsabilitățile privind întocmirea și aprobarea documentelor aferente acestor activități, fără ca aceasta să se substituie prin excludere reglementărilor de nivel superior ci mai degrabă fiind destinată eficientizării activității desfășurate de către structurile de pregătire profesională pe linia pregătirii de specialitate.

Concediul de studii reprezintă dreptul acordat polițistului interesat care a obținut  aprobarea șefului unității pentru frecventarea primului program de studii universitare de licență (forma de învățământ -IFR dau ID) sau doctorat, de la dobândirea statutului de personal al M.A.I. acordându-se la cerere, integral sau fracționat, în cuantum de 30 zile calendaristice pentru fiecare an universitar , iar polițistul care a obținut aprobarea șefului unității să frecventeze un program de studii universitare  de master, beneficiază de scoatere de la locul de muncă ori de câte  ori activitățile aferente o impun.

Procedura de sistem stabilește fără echivoc etapele și cronolgia desfășurării procesului de acordare a concediului de studii și scoaterii de la locul de muncă, stipulând că solicitarea aprobării în vederea înscrierii și frecventării programului de studii universitare de licență/masterat/doctorat   se face la începutul primului an de învățământ,  prin întocmirea unui raport cadru, prevăzut la Anexa 4 din procedură, supus aprobării șefului unității.

Raportul cadru, însoțit de către adeverința  eliberată de instituția de învățământ  pentru anul școlar în curs și o copie a fișei postului, este transmis structurii de pregătire profesională, în termen de 30 zile lucrătoare de la momentul înmatriculării ca student în cadrul instituției de învățământ superior.

Prin excepție,  polițistul care la momentul dobândirii  statutului de personal al M.A.I. frecventează  un program de studii universitare, întocmește raportul cadru însoțit de documentele mai sus menționate și le transmite structiurii de pregătire profesională în termen de 30 zile lucrătoare de la data încadrării în structurile M.A.I.

După înregistrarea raportului cadru, structura de pregătire profesională verifică raportul în vederea îndeplinirii condițiilor de fond și formă și îl promovează în termen de 15 zile lucrătoare  de la momentul înregistrării către șeful unității, întocmind în acest sens o notă de prezentare ce cuprinde propunerea de aprobare prevăzută de Anexa 5, însă în cazul în care se constată că un raport cadru nu respectă condițiile formă impuse, îl restituie polițistului pentru a fi modificat, iar în cazul în care nu respectă condițiile de fond prevăzute în actele normative în vigoare, raportul cadru se restituie cu indicarea prevederii legale care nu este respectată.

Pe baza  propunerilor formulate de către structura de pregătire profesională, analizează și stabilește dacă infornațiile/cunoștințele dobândite cu ocazia frecventării programului de studii ales de către polițist sunt în concordanță cu cerințele postului ocupat și asigură  nevoile unității prin îndeplinirea la un nivel de performanță a sarcinilor  și responsabilităților postului, sens în care aprobă sau nu aprobă raportul în cauză.

Procedura prevede etapele ce urmează a fi parcurse ulterior aprobării, prin transmiterea raportului cadru la structurile de resurse umane în originalși o copie se transmite polițistului solicitant, iar neaprobarea raportului cadru nu interzice polițistului interesat dreptul de a frecventa o unitate de învățământ supoerior, însă fără a beneficia de concediul de studii.

Solicitarea efectuării zilelor de concediu de studii se face prin întocmirea unui raport prevăzut la Anexa 7 aprobat de șeful direct, cu condiția ca polițistul să prezinte la începutul  fiecărui an universitar pe care îl frecventează, până la data de 31.10., un document emis de instituția de învățământ superior din care să rezulte anul de studiu și forma de învățământ frecventată, condiție a cărei neîndeplinire atrage  sancțiunea neaprobării solicitării. Această prevedere se aplică și polițiștilor care solicită scpaterea  de la locul de muncă, în cazul frecventării studiilor universitare de master.

De asemenea, procedura de sistem mai stabilește modul de întocmire a actelor administrative de încadrare în condiții de muncă, responsabilități și dispoziții finale.

Acolo unde întâmpinați dificultăți privind acordarea dreptului, va rugam sa ne scrieți la adresa de e-mail:sidepol@sindicatulpolitistilor.ro sau sa luati legatura cu liderii noștri teritoriali.

SCHIMAREA SUNTEM NOI!

 Echipa SIDEPOL!