23 de posturi pentru polițiști rezerviști rechemați în activitate!

prin care s-a stabilit că, începând cu data intrării în vigoare a acesteia și până la încetarea situației care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema/reîncadra personalul din rezervă fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situației respective.

Astfel, următoarele unități de poliție din țară au scos la concurs în vederea reîncadrării 23 posturi aferente funcțiilor de ofițer și agent, după cum urmează:

I.P.J. BOTOȘANI

I.P.J. ȘI S.R.P.T. GALAȚI

I.P.J. MARAMUREȘ

I.P.J. SATU MARE

I.P.J. VASLUI

S.R.P.T. CONSTANȚA

S.R.P.T. IAȘI

S.R.P.T. TIMIȘ

DOCUMENTAȚIE

Anexa nr. 1 – Tematica şi bibliografia;

Anexa nr. 2 – Cerere de înscriere la selecție;

Anexa nr. 3 – Curriculum vitae;

Anexa nr. 4 – Model autobiografie;

Anexa nr. 5 – Model tabel cu rude;

Anexa nr. 6 – Adeverința medicală;

Anexa nr. 7 – Consimțământ informat;

Anexa nr. 8 – Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;

Anexa nr. 9 – Consimțământ solicitare extras cazier judiciar.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la activitatea de selecție, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, pentru alte motive sau nevoi ale M.A.I.);
 2. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 6. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 7. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului:

– să fie absolvenţi de studii medii – liceu cu diplomă de bacalaureat;

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.”

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. e) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) – i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară). Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale.
 3. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 4. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecție.

Candidatul care a fost declarat „admis” la procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat cu poliţişti, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

PROBELE DE SELECȚIE

Activitatea de selecție se va realiza prin:

 • susținerea probelor fizice prevăzute de O.M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I. conform categoriei de solicitare fizică corespunzătoare postului și grupei de vârstă în care se încadrează candidatul.
 • susținerea unui interviu pe subiecte profesionale, bazat pe o tematică și bibliografie comunicate odată cu anunțul de reîncadrare (Anexa nr. 1). Interviul pe subiecte profesionale se va desfășura cu respectarea regulilor procedurale prevăzute de O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet ale unităților de poliție.