Noi locuri de polițiști scoase la concurs-încadrare directă

Continuă seria concursurilor organizate la diverse instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prin încadrare directă, din sursă externă, pentru posturi de specialiști și nu numai. După primele sesiune organizate la nivel de Inspectorat Județean

de Poliție Constanța sau Poliție Canină (I.G.P.R.) și altele, unde nu s-au ocupat toate locurile din lipsă de candidați/doritori, acum se încearcă noi încadrări pe funcții care necesită o anumită pregătire, pentru a putea fi diminuat deficitul extraordinar de personal cu care se confrunta ministerul, cel mai mare din ultimii 30 de ani, fiind în acest moment la peste 30%.

Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Pentru toate posturile scoase la concurs prin încadrare directă, pot depune dosar de candidat:

-polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu;

-în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

-agentul de poliție, fiind necesar să îndeplinească anumite condiții ce sunt prevăzute îm anunțurile de concurs postate mai jos.

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:

 1 POST OF. DE POLIȚIE LA DIR.GEN.DE PAȘAPOARTE – COMP. ASIST. PSIHOLOGICĂ
 3 posturi ofițer de poliție – Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale-IMIGRĂRI

Foarte multe dintre locurile scoase la concurs pentru încadrare directă, reîncadrare sau transfer sunt pentru unități de jandarmerie centrale și din țară, putând găsi informațiile necesare la adresaHUB MAI- RECRUTARE.

Succes tuturor celor care îsi doresc o carieră în instituțiile de forță ale statutului, însă reiterăm faptul că, în ultimii ani de zile s-au deteriorat atât condițiile de muncă oferite de angajator, cât și predictibilitatea unei salarizări și pensionări care să fie raportată la riscuri si nevoi ale angajatului sau instituționale, existând prea putin interes din partea clasei politice pentru aceasta categorie de personal care asigura ordinea si linistea publică.

Schimbarea suntem noi!
Echipa SIDEPOL