Concursuri pentru 205 ajutori sef de post din sursă externă

că participantilor admiși li se va aplica condiția rămânerii obligatorii pe funcția câștigată prin concurs, timp de minim 2 ANI DE ZILE.

Iată care sunt condițiile de participare:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs.

VEZI MAI JOS LISTA JUDETELOR CARE AU SCOS LOCURI LA CONCURS,

DIN SURSĂ EXTERNĂ

(accesează linkurile de mai jos)

ALBA 4 posturi

ARAD 4 posturi

ARGES 4 posturi

BACĂU 9 posturi

BIHOR 5 posturi

BISTRIȚA NĂSĂUD 11 posturi

BOTOȘANI 6 posturi

CĂLĂRAȘI 10 posturi

COVASNA 8 posturi

DÂMBOVIȚA 6 posturi

DOLJ 4 posturi

GALAȚI 6 posturi//

GIURGIU 13 posturi

HARGHITA 7 posturi

HUNEDOARA 4 posturi

IALOMITA 4 posturi

IAȘI 4 posturi

ILFOV 4 posturi

MEHEDINȚI 10 posturi

MUREȘ 10 posturi

NEAMȚ 4 posturi

PRAHOVA 6 posturi

SATU MARE 8 Posturi

SIBIU 10 posturi

SUCEAVA 6 posturi

TELEORMAN 10 posturi

TIMIS 6 posturi

TULCEA 6 posturi

VASLUI 6 posturi

VRANCEA 10 posturi

 REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef post din cadrul unității de poliție, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează în perioada 15.11-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail a unității de poliției organizatoare.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.11.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Se recomandă candidaţilor transmiterea documentaţiei de înscriere în timp util, pentru evitarea situaţiilor de supraaglomerare a adresei de poştă electronică în ultima zi de înscriere.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef post).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

În două zile lucrătoare, ulterioare înaintării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă,  precizându-se codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, NU  VA PROCEDA LA RETRANSMITEREA DOCUMENTAȚIEI PRINTR-UN NOU MESAJ, ci se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție respectiv, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane.

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună în format electronic.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț astfel că CERERILE TRANSMISE ÎN ACESTE MODURI NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.                                                                                                          

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV EUROPASS (Anexa nr. 3);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi obligatoriu anexele aferente (foaie matricolă sau echivalentă); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 6. autobiografia (întocmită potrivit îndrumarului din Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5);
 7. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului, inserat în declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, potrivit Anexei nr. 6. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat); 
 8. o fotografie color 9×12 cm;
 9. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile M.A.I., precum şi la concursurile de încadrare în M.A.I., din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei nr. 7);
 10. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 11. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6).

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” la concurs va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 08.12.2021,  pe pagina de internet a unității, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite. Atenţie la actele de studii: diploma de bacalaureat va fi luată în considerare doar însoţită de foaia matricolă sau echivalentă.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean în cauză.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă de evaluare a performanței fizice;
 2. Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

 

 1. a) Proba de evaluare a performanței fizice

Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform Anexei nr. 8 la prezentul anunţ. 

Proba se desfăşoară numai în săli de sport, în perioada 14.12 – 19.12.2021.

Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”.

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, se evaluează doar cu calificativul „promovat” sau „nepromovat”, astfel încât candidaţii nu vor primi note care să constituie criteriu de departajare, sens în care eventualele situaţii de egalitate la proba scrisă vor fi soluţionate prin susţinerea unui interviu de departajare, potrivit art. 41, alin. (3) din Anexa 3, invocată anterior.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot transmite electronic, la adresa de e-mail a unității județene de poliție.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet  secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanței fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean respectiv, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

 1. b) Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.12.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pe pagina de Internet cţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se transmit pe adresa de e-mail.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

 

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00 la proba scrisă.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, situaţiile de egalitate vor fi soluţionate prin susţinerea, la o dată ulterioară, a unui interviu de departajare, interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica și bibliografia recomandate candidaţilor pentru proba scrisă.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „ admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică şi examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii psihologice ori medicale, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul candidatilor declarați ”admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Cu această ocazie, ținem să anunțăm viitorii candidați că examenul nu va fi ușor, iar meseria de polițist cu atât mai puțin. Succes tuturor și fie ca cei mai bine pregătiți să ne devină colegi!

Schimbarea suntem noi!

Echipa Sidepol