Cum se modifică activitatea de psihologie în M.A.I

În data de 19.09.2023 a fost  pus în transparență decizională Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne iar în baza invitației primite organizația noastră a fost invitată la data de 22.09.2023 la sediul M.A.I. la ședința Comisiei de dialog social ce va avea pe ordinea de zi, acest proiect de ordin. (Invitație dialog)

Ordinul pus în transparență decizională, modifică unele articole, cum ar fi de exemplu:

art. 3 lit. g, care specifică înțelesul unor termeni utilizați în cuprinsul acestuia,

art. 12 alineatul (2), litera i) referitor la cazurile în care se realizează evaluarea psihologică în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă,

art. 12, alineatul (3) ce reglementează faptul că  încadrarea în prevederile alin. (2) lit. i) se realizează de către inspectoratele generale/similare și instituțiile de învățământ ale MAI, potrivit atribuțiilor stabilite prin reglementări specifice de organizare și funcționare și nu pe baza analizei psihologice a activităţii profesionale , precum și alte articole care prevăd termenele de efectuare a evaluărilor psihologice pe categorii de personal.

Ca element de noutate, se introduce art. 201, care dă posibilitatea unei persoane căreia i s-a menținut vizul psihologic de inaptitudine ca urmare a respingerii

contestației de către comisia de resort de la nivelul Centrului, ministrul afacerilor interne analizează și poate dispune o reevaluare psihologică în mod excepțional, condiționată de o solicitare motivată a persoanei evaluate, susținută de indicii temeinice, care pun în mod vădit la îndoială integritatea procedurii de evaluare. În cadrul demersului de analiză a solicitării, ministrul afacerilor interne poate consulta și alte părți implicate în acest proces, inclusiv Centrul și psihologii angrenați în toate etapele de evaluare.

Tot acest articol,  prevede faptul că în eventualitatea în care se impune reevaluarea psihologică dispusă în mod excepțional, aceasta va fi realizată de către o comisie alcătuită din cinci psihologi din cadrul MAI, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea directorului Centrului, care dacă va emite emite un aviz psihologic, acesta va produce efecte de la data înregistrării, iar cel anterior își încetează valabilitatea, iar în situația în care nu se dispune o reevaluare psihologică în mod excepțional în condițiile alin. 1, refuzul se motivează.

Se observă că proiectul de ordin instituie un mecanism excepțional de contestare a rezultatelor de inaptitudine, pentru situații cu caracter de unicitate care rezultă din motivațiile invocate ca posibile argumente ale acordării avizului de inaptitudine, tocmai ca  folosirea testării psihologice în scop de răzbunare sau de îndepărtare din sistem a ,,incomozilor,,- să nu mai fie un act fără o cale extraordinară de atac.

Celelalte modificări se referă la analiza psihologică a comportamentului infracţional, evaluarea  personalității criminale, stabilirea gradului de pericol social al acestora, precum şi adaptarea de către organele judiciare a tacticilor şi metodelor de audiere,   evaluarea comportamentului simulat  prin tehnica poligraf, cât și asigurarea suportului psihologic în desfășurarea misiunilor operative cu grad ridicat de risc, prin măsuri specifice de asistență psihologică.

Modificările aduse ordinului sunt de natură a aduce activitatea de psihologie în M.A.I.  la nivelul anului 2023, de a le corobora cu nevoile ministerului  cât și cu alte prevederi incidente, astfel că organizația noastră va interveni cu propuneri fundamentate, în scopul ca pe viitor, aceste modificări să nu poată fi folosite ca instrumente de impunere forțată a unor măsuri de mangement defectuos, împotriva persoanelor verticale ce pot fi considerate de unii ,,manageri,, persoane incomode. (Proiect ordin)

Schimbarea suntem noi.

Echipa Sidepol.