Se modifică procedura înmatriculării vehiculelor

internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

 Principalele modificări propuse, sunt:

 • Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuţe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situaţii.
 • Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:”

  -cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;

  – procura specială în formă autentică, după caz.”

  – dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare a căror combinație a fost păstrată anterior, în condițiile prevederilor art.27 alin.(1); 

          -dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii administrației publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau                 utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor                     fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară               depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

 •  În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin.(1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:

  – cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;

  – dovada înregistrării în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor administrației publice locale în a căror rază de competenţă noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;i) certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;

 • – plăcuţele cu numărul de înmatriculare, și, după caz, plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condițiile art.27 alin.(1);
 • – dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condițiile art.24 alin.(4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinații a numărului de înmatriculare, în condițiile art.27 alin.(1), iar forma, dimensiunile şi conţinutul plăcuțelor îndeplinesc cerințele din standardele în vigoare;
 • – procura specială în formă autentică, după caz.”
 • Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situația modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:”

    – cererea  solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;

    – plăcuțele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare;

   – Documentul original prevăzut la alin.(1) lit.f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art.4 alin.(3).”

  – cartea de identitate a vehiculului, în situația în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă „Registrul Auto Româi) procura specială în formă autentică, după caz.

 • Eliberarea unei/unor noi plăcuțe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:

  1. a) cererea solicitantului;
  2. b) dovada plății contravalorii plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;
  3. c) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice;
  4. d) plăcuța/plăcuțele deteriorate ori, după caz, declarația de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorități competente;
  5. e) procura specială în formă autentică, după caz.

      – Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

Prin aceste modificări aduse prezentului ordin, se doreşte :

 • modificarea și completarea unor prevederi legale din sfera înmatriculării vehiculelor, astfel încât acestea să poată fi realizate în condiții de legalitate, în contextul implementării regulilor de distanțare socială;
 • adoptarea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice;
 • modificarea prevederilor referitoare la documentele necesare realizării operațiunilor de înmatriculare și autorizare provizorie, referitoare la declararea fiscală a mijloacelor de transport;
 • clarificarea unor dispoziții actuale, în scopul asigurării unei practici unitare la nivelul autorităților competente să realizeze operațiuni de înmatriculare și autorizare provizorie;
 • introducerea unor condiții suplimentare pentru emiterea autorizațiilor de circulație provizorie, în vederea prevenirii fraudelor în materie fiscală;
 • implementarea unor soluții alternative la modalitatea actuală de efectuare a operațiunilor din sfera înmatriculării vehiculelor, prin creșterea gradului de digitalizare al serviciilor oferite cetățenilor.

Dacă aveţi propuneri, sugestii si opinii, pe marginea acestui subiect, le puteti fi transmite pe adresa de e-mail a organizaţiei noastre sindicale: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmând a le centraliza și transmite către conducerea ministerului.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL