SIDEPOL la masa discuțiilor cu reprezentații Poliției de Frontieră

Din partea Sindicatului Democratic al Polițiștilor SIDEPOL au fost prezenți:

Gabriel Gîrniță – președinte
Vasile Lăzăroi – vicepreședinte
Maria Barascu și Zguma Mitica- reprezentanți Sidepol Garda de Coastă

Din partea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române a fost prezent:

Cms. șef. Octavian Ghercu – șeful Serviciului Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei

Tema principală a acestei întâlniri a fost proiectul Concepției Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră privind controlul la frontierele României, proiect la organizația noastră sindicală a întocmit un set de propuneri având în vedere observațiile și sesizările colegilor noștri operativi care au răspuns apelului nostru privind centralizarea acestora în vederea înaintării lor către conducerea armei Poliție de Frontieră.

VEZI MATERIAL

Acestea sunt principalele propuneri formulate de către reprezentații noștri din cadrul structurilor Poliției de Frontieră:

Capitolul II, pct. 2.1, lit. A
Planificarea lunară a personalului ture serviciu
Cu privire la posibilitatea ca “ în zonele alpine, izolate sau greu accesibile, din cauza distanțelor
și timpilor mari de deplasare de la sediul SPF/ GN la linia de Frontieră, respectiv pe direcțiile/
zonele de risc probabile producerii unor evenimente de Frontieră, în funcție de dinamica situației
operative, datele și informațiile deținute sau acțiunile pe care le desfășoară SPF/ GN, se pot
planifica unele patrule /posturi PF în misiuni a căror durata poate depăși 12 ore, dar nu mai mult
de 24 ore, cu acordarea timpului de repaus pe timpul executării misiunii și a timpului liber după
executarea misiunii, în conformitate cu legislația în vigoare”,
considerăm necesar precizarea în
clar a modului de acordare a timpului de repaus pe timpul executării serviciului.

Având în vedere prevederile alin. 6, propunem de asemenea modificarea acestuia în sensul
întocmirii de către coordonatorul turei a planificării lunare a personalului din cadrul turelor de
serviciu precum și a documentului referitor la executarea serviciului de către personalul turei de
serviciu, avizate de șeful PPF și aprobate de șeful SPF aeroportuar.

Cap. II, pct. 2.1,lit.B
Planificarea zilnică a turei de serviciu
Propunem ca întocmirea planului de actiune să rămână în sarcina coordonatorul turei de serviciu
din următoarele considerente:
Evitarea efectuării de ore suplimentare pentru asigurarea schimbului pe locul de serviciu cauzate
de modificările efectuate la intrarea în serviciu, generate de situațiile neprevazute, deoarece timpul
alocat acestora plus timpul necesar pregătirii turei ar depăși programul de lucru.

Limitarea situațiilor de modificare a planului de acțiune, deoarece întocmirea acestuia în avans cu
24h, 48h sau mai mult și aspectele ce trebuiesc avute în vedere la întocmirea acestuia pot duce la
modificarea acestuia aproape la fiecare tura de serviciu, evitându-se astfel risipa de timp pentru
intocmirea și modificarea acestuia.

coordonatorul turei de serviciu trebuie implicat în elaborarea planului de acțiune având în vedere
ca este elementul principal prin care adjunctul pentru operativ cunoaște situația operativa existentă
la nivelul SPF/ GN.

Cu privire la cunoașterea personalului, coordonatorul turei având un rol foarte important în
identificarea elementelor comportamentale ce ar putea duce la apariția situațiilor de natură sa pună
în pericol activitatea profesională, stabilirea componentei posturilor și patrulelor de către
coordonatorul turei este esențială deoarece cunoaște cel mai bine personalul din subordine și astfel
apariția unor astfel de situații s-ar diminua considerabil.

In cazul suspiciunilor privind executarea defectuoasă a serviciului de către polițiștii de frontieră
din cadrul turei de serviciu ori apariția unor suspiciuni de corupție în rândul personalului ar duce
la ineficiența controlului efectuat de către coordonatorul turei deoarece acesta va fi planificat întrun moment în care nu s-ar cunoaște suficiente elemente necesare surprinderii acestor situații și
implicit la modificarea planului de acțiune.

Capitolul III – Supravegherea frontierei
1. Organizare și executare – Alin (4)
Existând posibilitatea ca la propunerea șefilor structurilor teritoriale ale PFR, care au calitatea de
ordonatori de credite, în situații excepționale, justificate, se pot constitui puncte de lucru pentru
supravegherea frontierei de stat în zonele greu accesibile, izolate sau îndepărtate fata de sediul
SPF/ GN, iar ulterior prin dispoziție a Șefului ITPF/ Directorului GC sa se stabilească cel puțin
următoarele elemente specifice desfășurării activității în cadrul Punctului de lucru: sediul, zona de
responsabilitate, necesarul de forte și mijloace, modul de executare a serviciului aferent misiunilor
de supraveghere, atribuțiile personalului, propunem consultarea organizațiilor sindicale în acest
sens.

Anexa nr. 4
Planificarea personalului din cadrul turelor de serviciu –
Propunem completarea modelului planificării personalului turelor de serviciu în sensul adăugării
unei coloane privind numărul de ore din perioada CO/CM/ÎP/cursuri/R, a unei coloane privind
numărul orelor recuperate, precum și a unei celule în care să fie indicat fondul de timp lunar,
aceste aspecte ducând la utilizarea unor formule de calcul ce ar înlesni considerabil întocmirea cu
acuratețe a planificarii lunare a personalului din cadrul turelor de serviciu.

Cu privire la precizările privind întocmirea planificării lunare a personalului din cadrul turelor de
serviciu:
Neplanificarea in serviciu pentru situația în care pentru luna care se întocmește planificarea,
pentru un polițist reies mai multe ore decât cele prevazute a fi efectuate, conform planificarii turei

de serviciu, să se facă după consultarea politistilor din cadrul turei având-se in vedere și situația
fiecărui polițist.

considerăm oportun clarificarea unei situații ce ar putea apărea în eventualitatea neplanificarii în
serviciu a personalului pentru nu a depăși numărul de ore care trebuiesc efectuate în luna pentru
care se întocmește planificarea, o situație ipotetica fiind aceea ca un polițist de frontiera este
planificat în serviciu astfel încât sa nu depășească numărul de ore care trebuiesc efectuate în luna
respectiva dar în urma apariției unei situații neprevazute ( concediu medical), la sfârșitul lunii
reies un număr mai mic de ore decât cele ce trebuiesc efectuate, ducând la neîndeplinirea normei
individuale de lucru pentru luna respectivă.

în privința principiului acordării recuperărilor și anume “ se va realiza numai în situația în care
orele planificate a fi executate se încadrează/ nu depășesc orele de efectuat în luna respectivă”,
vă facem cunoscut faptul că la nivelul unor SPF/ GN-uri în decursul unui an calendaristic se
efectuează în medie un număr de 30 ore suplimentare, în luna în curs neputându-se planifica tot
personalul în serviciu astfel încât să nu depășească numărul de ore care trebuiesc efectuate în luna
respectivă, generând astfel neacordarea în termenul legal impus de lege a timpului liber
corespunzător efectuării orelor suplimentare și implicit întrarea în plata a acestora.

Anexa nr. 5
Precizări privind întocmirea Planului de Actiune/ Planificării grupei de serviciu
Cu privire la posibilitatea rotirii polițiștilor de Frontieră și între turele de serviciu ori de câte ori
situația impune, ținând cont de starea disciplinară, rezistența la corupție, inițiativa manifestată,
precum și de efectivele aflate la dispoziție, a ceasta activitate fiind consemnata în DZ, consideram
necesar ca aceasta să se realizeze în urma unei ședințe între conducerea SPF/ GN și organizațiile
sindicale.

Anexa nr. 7
Activități desfășurate pentru pregătirea, executarea și încheierea misiunii
Pregătirea pentru misiune
Având în vedere că pentru luarea la cunoștință a ordinelor și dispozițiilor personalul turei va
semna în tabelul anexat fiecărui document de prelucrat vă aducem la cunoștință faptul ca acestea
se înscriu și într-o agenda de lucru înregistrată la nivel “secret de serviciu” care după completare
se păstrează într-un fișet metalic, situație care afectează încadrarea în timpul alocat pentru
pregătirea turei a tuturor activităților prevăzute a fi desfășurate, aceasta activitate nefiind
specificată pentru a fi executată în cadrul pregătirii pentru misiune.

Încheierea misiunii
Având în vedere activitatea prevăzută la pct. C, pe care o desfășoară polițiștii de frontieră la
încheierea misiunilor și anume “
întocmirea de către șefii de patrule/ posturi și de către
coordonatorul turei de serviciu a notelor raport privind executarea serviciului”,
conform
modelului menționat în
Anexa nr. 20, va semnalăm faptul că există interpretări în sensul că pe
lângă nota raport privind executarea serviciului întocmită de către coordonatorul turei conform
modelului menționat, acesta trebuie sa întocmească și o nota raport precum șefii patrulelor/
posturilor în cazul executării misiunilor la supravegherea frontierei chiar dacă pe acea notă raport
este precizat “
văzut coordonator tură”. Pentru acest aspect considerăm oportun punctul
dumneavoastră de vedere pentru o interpretare unitară și corectă a acestei prevederi din Concepția
Inspectorului General al Poliției de Frontiera Romane privind controlul la frontiere
Obligațiile generale ale personalului planificat în misiune

Obligațiile coordonatorului turei de serviciu.
Cu privire la obligația “ să execute misiuni pe linia controlului la frontiere și activități de
verificare și instruire a patrulelor pe locul de serviciu, conform Planului de acțiune, cu
posibilitatea de a interveni în timpul cel mai scurt pentru rezolvarea unor situații operative”
,
consideram oportun emiterea unor precizări în privința clarificării tipurilor de misiuni ce oferă
posibilitatea de a interveni în timpul cel mai scurt pentru rezolvarea unor situații operative, a
numărului maxim de ore pe care trebuie sa le execute coordonatorul turei de serviciu în afara celor
executate pentru activitatea de verificare și instruire a patrulelor/ posturilor pe locul de serviciu și
a îndeplinirii celorlalte obligații ce-i revin conform Anexei nr.7 deoarece exista riscul interpretării
neunitare a acestei obligații ce ar putea duce la îndeplinirea cu dificultate a celorlalți obligații ce-i
revin coordonatorului turei.

Obligațiile coordonatorului grupei de serviciu din PTF
Având în vedere obligația – “pentru fluidizarea traficului, precum și în cazul lipsei de personal
poate executa misiuni de verificări la frontieră”,
considerăm ca ar trebui specificat dacă aceasta
obligație este valabilă și în situația în care coordonatorul grupei de serviciu îndeplinește și
atribuțiile lucrătorului din linia a II-a, volumul de munca fiind foarte mare în acest caz putând
afecta calitatea serviciului.

În urma întâlnirii ce a durat mai bine de 3 ore, din partea conducerii I.G.P.F.R. s-a stabilit faptul că se vor analiza aceste propuneri urmând ca, înaintea punerii în aplicare a Concepției, organizația noastră sindicală să fie informată  cu privire la completarea/modificarea acesteia.

Așteptăm în continuare să ne sesizați probleme sau deficiențe cu care vă confruntați în activitate, precum și propunerile sau soluțiile pe care le considerați necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL


Atasamente