Vezi principalele modificări propuse privind pensiile militare!

Astfel, acești lideri au convenit să conceapă noaptea, la o cină de taină, o serie de amendamente care vor fi aduse la proiectul legii privind pensiile de serviciu, modificări pe care le prezentăm mai jos.

De asemenea, aceiași lideri politici, pe care și polițiștii i-au votat, dar se pare că au uitat acest lucru, au în vedere și o impozitare progresivă a pensiilor:

-pentru pensia în cuantum de 2.000 lei – impozit 0% ;

-pentru pensia care depășește suma de 2. 000 lei dar nu depășește salariul mediu brut, respectiv suma de 6.789 lei – impozit 10% ;

-iar peste valoare de 6.789 lei se va percepe un impozit de 15%).

 

Modificări propuse:

Art 28

(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza în 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de  militar/politest /functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit, al-c). in care nu se includ:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

b) compensațiile lunare pentru chirie;

c) valoarea financiara a normelor de hrana si alocatiile valorice de hrană;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie și de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

e) primele și premiile, cu exceptia primelor de clasificare, de specializare și de ambarcare pe timpul cat navele se afla in baza permanenta;

f) indemnizatiile de instalare si de mutare, precum și sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;

h) platile compensatorii și ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere,respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

i) compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat;

j) restituiri si plăți de drepturi aferente altei perioade de activitate decat cea folosita la stabilirea bazei de calcul;

k) majorarile/stimularile financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum si a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;

l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora si drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de garda de catre personalul medico-sanitar;

m) sumele incasate in calitate de reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administrare, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitații asimilate acestuia;

n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni și operatii in afara teritoriului statului roman;

o) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale acordate si personalului militar, politistilor și functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. II – Familia ocupationala de functii bugetare «Învățământ» și în anexa nr. III – Familia ocupationala de functii bugetare «Sanatate» la Legea-cadru nr. 284/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

p) sporadic, indemnizatiile și alte drepturi salariale acordate si personalului militar, politistilor și functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute în anexa nr. I – Familia ocupationala de functii bugetare „Invatamant” și in anexa nr. II – Familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate si asistema sociala” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

q) alte venituri care, potrivit legislatiei în vigoare la data platii, nu reprezinta drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

r) sporul acordat in temeiul art. 7 din Legea nr. 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19;

s) stimulentul de rise acordat in temeiul art. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 82/2020, cu modificarile si completarile ulterioare:

ș) stimulentele financiare lunare acordate în temeiul art. 193 alin. (61) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

t) majorarea încasata, potrivit legii, de personalul care nu a beneficiat de zile libere acordate parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitatilor de invatamant:

ț) contravaloarea serviciilor turistice acordata potrivit legii.

 

57) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2), pot beneficia, la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au altă ocupatie. In acest caz, pensia de serviciu reprezinta 65% din media salariilor de baza brute lunare in lei, similare în plata, corespunzatoare functiei de execuție detinute de acestia anterior încetarii activitatii in administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga 65% din media tuturor indemnizatiilor si sporurilor permanente, stabilite in favoarea beneficiarului in ultimele 12 luni de activitate in administrația centrala a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse in salariul de baza si care sunt prevazute de legislatia privind salarizarea specifică in vigoare la data inregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele carora le-au incetat raporturile juridice de munca cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.

 

Totodată, pe portalul Senatul României – Listă Legislație se regăsește și proiectul L4/2023  pentru modificarea și completarea unor acte normative, depus de Guvernul României  la Senat în decembrie 2022, putându-se studia forma acestuia în link-ul atașat:

VEZI PROIECTUL DE LEGE

 

De precizat că în ultimele zile, conducerea Ministerului Afacerilor Interne, ne tot asigură că nu va fi o schimbare radicală la Legea pensiilor 223/2015, însă suntem sătui de promisiuni și nu mai credem astfel de vorbe, până nu vedem clar materializată forma finală a acestor modificări, mai ales pentru faptul că aceeași conducere nu este în stare să aplice integral polițiștilor Legea 153/2017, sau să actualizeze valoarea normei de hrană.

Pe parcursul acestui proces de modificare, care la data de 01.04.2023, teoretic ar trebui să fie termenul de aprobare tacita la Senat, organizația noastră sindicală vă va tine la curent cu toate modificările survenite.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL

 

Atasamente