S-au modificat condițiile de decontare a navetei pentru polițiști și militari

La data de 28.05.2024 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 492 a fost publicată — Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.

Astfel, așa cum anunțam acum câteva zile(vezi comunicat) conducătorii politici au continuat demersul de modificare a condițiilor de decontare a costurilor cauzate de naveta polițiștilor și militarilor așa cum s-a stabilit anterior:

La articolul 2, literele b), d) și e) s-au modificat și au fost definite deplasarea in interes de serviciu; domiciliul si reședința.

Cele mai importante modificari au survenit la articolul 9 alin. 1, literele h)—j), care
s-au modifiat și au următorul cuprins:

h) la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, pentru personalul militar și polițiștii mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;
i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul militar și polițiștii mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului;
j) la deplasarea bilunară de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul militar și polițiștii mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.”
Constatam, ca asa cum v-am spus si anterior (vezi comunicat) legiuitorul a facut o discriminare fata de colegii care nu sunt căsătoriți sau care sunt divorțați, ingradindu-le dreptul de a beneficia de aceste drepturi.
Sindicatul SIDEPOL va sesiza la Consiliul National de Combatere a Discriminării aceste aspecte.
Au fost introduse alte noi alineate care prevad :
,,La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) În situația în care instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională nu pot asigura transportul gratuit cu mijloace de transport din înzestrare, pentru deplasarea personalului în condițiile stabilite la alin. (1) lit. a)—g), se pot deconta cheltuielile de transport cu autovehiculul/ambarcațiunea deținut/deținută legal, conform prevederilor art. 10 și 11.”
La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Prevederile alin. (1) lit. h) nu se aplică personalului militar și polițiștilor care:
a) beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensație lunară pentru chirie, locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei sau cazare în unități de cazare aparținând instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională;
b) dețin, ei sau soții/soțiile acestora, locuință proprietate personală în localitatea în care au fost mutați în interes de serviciu, numiți în prima funcție, transferați, chemați/rechemați în activitate, detașați și/sau împuterniciți ori puși la dispoziție;
c) au domiciliul sau reședința în localitatea unde se află locul de muncă;
d) la data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție au stabilite domiciliul sau reședința în localitatea în care au locul de muncă, iar ulterior își stabilesc domiciliul ori reședința în altă localitate;
e) au înstrăinat, cu intenția vădită de a beneficia de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, o locuință proprietate personală ori a soților/soțiilor acestora, în localitatea în care își desfășoară activitatea, după data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție, cu excepția celor care au deținut locuințe proprietate personală, iar ulterior, în baza unor titluri executorii sau prin partaj convențional/judiciar, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe.”
La articolul 9, alineatul (6) se abrogă.
La articolul 9, alineatul (61) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(61) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h) pot beneficia, în aceleași condiții, și personalul militar și polițiștii care au domiciliul sau reședința la o distanță mai mare de 70 km și nu beneficiază de prevederile alin. (1) lit. i) sau j). În această situație se acordă contravaloarea transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilite prin aplicarea procentului maxim prevăzut la art. 18 alin. (1).”
La articolul 9, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alin. (62), cu următorul cuprins:
„(62) Prevederile alin. (1) lit. h)—j), alin. (5) și ale alin. (61) se aplică, în aceleași condiții, personalului civil transferat într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori reședință, precum și personalului civil detașat să îndeplinească funcții într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință.”
La articolul 9, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(7) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h)—j) beneficiază și personalul care urmează cursuri de perfecționare, specializare, stagii de practică și alte forme de pregătire, organizate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.
(8) Personalul nu beneficiază de prevederile alin. (1) lit. h)—j) în perioada executării de misiuni în interes de serviciu în alte localități decât cea în care își are locul de muncă, a concediilor acordate potrivit legii și a celorlalte absențe de la program.”
La articolul 9, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:
„(9) Analizarea îndeplinirii condițiilor de acordare a contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. h)—j), se face de către o comisie ale cărei atribuții, organizare și funcționare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordine ale conducătorilor instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională.
(10)Prevederile alin. (1) lit. i) și j) nu se aplică personalului militar și polițiștilor care beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensația lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare- cumpărare cu plata în rate, conform statutelor proprii.”

 

Din păcate, ne vedem nevoiți să recurgem la metodele legale ce ne sunt puse la dispoziție pentru a remedia ”greșelile” instituite prin acest act normativ care discriminează beneficiarii decontării transportului săptămânal și bilunar.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL